Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PaPP, s.r.o.

1)     Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou trvale platnými pro veškeré obchodně závazkové vztahy mezi PaPP, spol. s r.o. a dalšími smluvními stranami s výjimkou těch u nichž jsou vzájemné vztahy smluvních stran upraveny  výslovně jinak.

2)     Neodporují-li VOP příslušné zákonné úpravě, mají v rámci zákonné dispoziční volnosti smluvních stran přednost před obecně platnými právními normami.

3)     VOP jsou závaznými pro smluvní stranu, jestliže jejich přijetí či seznámení se s nimi písemně potvrdila.

4)     Objednávka kupujícího se považuje prodávajícím za akceptovatenou v okamžiku, kdy odešle kupujícímu kupní smlouvu. Pokud kupující má výhrady proti znění kupní smlouvy a zašle je prodávajícímu písemně do 7 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu obdržel, musí smluvní strany jednat o upřesnění kupní smlouvy. Při zmeškání této lhůty kupujícím platí, že kupní smlouva byla uzavřena v tom znění, v jakém byla zaslána kupujícímu.

5)     Dodací lhůty se prodlužují o dobu, po kterou nám (případně našim subdodavatelům) v dodání bránila vyšší moc, úřední opatření, stávky, poruchy v dopravě, výpadky energie a jiné námi nezaviněné a neovlivnitelné události, pokud lze tyto události prokázat kupujícímu jako příčinu narušení pracovního  výkonu.

6)     Je-li v kupní smlouvě uvedena kupní cena odkazem na aktuální cenovou nabídku prodávajícího, považuje se za sjednanou kupujícím ve výši odpovídající cenové nabídce prodávajícího platné v den odeslání kupní smlouvy kupujícímu. Cenové nabídky jsou platnými po dobu 60 dnů ode dne vystavení.

7)     Místem splnění dodávky se rozumí sklad firmy PaPP, spol. s r.o., pokud není dohodnuto jiné místo. Termínem splnění dodávky se rozumí den, kdy byl prodávající vyrozuměn, že je zboží připraveno k odběru ve skladu firmy PaPP, spol. s r.o.

8)     Je-li zboží dodáváno kupujícímu dopravcem prodávajícího, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu cenu přepravy ve výši shodné s ceníkem dopravce.

9)     Zboží je dodáváno v obalech od výrobce nebo v jiných vhodných obalech dle naší úvahy, případně dle požadavků zákazníka. Vratné obaly nebo zvláštní obaly, které nemáme běžně k dispozici budou účtovány k ceně zboží. Obalový materiál je odebírán zpět na základě písemné dohody.

10)  Záruční doba za jakost a vlastnosti předmětu prodeje vychází ze záruky výrobce a trvá po dobu uvedenou v záručním listě s tím, že její běh počíná dnem prodeje zboží kupujícímu.

11)  Reklamace povrchových, vzhledových a zjevných funkčních závad musí být uplatněna nejpozději do 5 dnů po převzetí zboží kupujícím. Za závady vzniklé nesprávným používáním nebo montáží zboží neručíme.

12)  Reklamace množství zboží musí být uplatněna písemně ihned po převzetí zboží, nejpozději však do data splatnosti faktury.

13)  Podkladem pro uplatnění nároku na zaplacení kupní ceny je kupní smlouva. Doklady vztahující se k prodeji zboží jsou: kupní smlouva, faktura prodávajícího o vyúčtování kupní ceny, dodací list, záruční list a návod k obsluze.

14)  Vlastnické právo přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího. Uskutečňuje-li se takové plnění převzetí zboží dopravcem kupujícího, pak se za převzetí kupujícím považuje okamžik převzetí dopravcem.

Platba

1.     předem 100 %

2.     v hotovosti při předání zboží

3.     individuální dodávka se zálohovou platbou – v případě podepsání řádné kupní smlouvy

4.     pravidelné dodávky bez zálohové platby + splatnost – v případě podepsání řádné rámcové smlouvy

5.     financování zakázek prostřednictvím splátkového prodeje nebo leasingu popřípadě úvěru

Dodání

1.     dle dohody

Odběr

1.     vlastní odvoz ze skladu společnosti PaPP, spol. s r.o. Uh. Hradiště

2.     na místo určení přepravní službou Toptrans – dopravu hradí kupující

Kontaktujte nás

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

Email

kotyza@pappuh.cz

Telefon

+420 777 756 081